De Nieuwe BENG-Eisen

Maar tot onze verbazing is er helemaal geen sprake van aanscherping. Weliswaar is de grenswaarde van de BENG 1 eis verlaagd van 70 naar 55 (kWh-th/m²), maar de correctiefactoren voor woningen met een grotere buitenschil dan een tussenwoning zijn ook zodanig aangepast, dat met dezelfde maatregelen aan < 55 (+correctie) kan worden voldaan als in november aan < 70!

Wij vragen ons af waarom de minister tot deze puur cosmetische wijziging heeft besloten.

Maar gelukkig worden gebouwen toch wel Bijna Energie Neutraal?

Ook dat niet.

Volgens de BENG-eisen moet 50% van de energiebehoefte worden gedekt uit “hernieuwbare bronnen”. “Energie Neutraal’ betekent volgens ons dat je 100% hernieuwbare bronnen gebruikt. Sinds wanneer is 50% “bijna 100%”?

Op 7 juni 2019 zijn de definitieve BENG-eisen vastgesteld door de minister. Zij zullen met ingang van 1 januari 2021 in werking treden. Volgens de minister zijn deze eisen strenger dan de concept-eisen van november 2018. Zij schrijft ‘Ik heb deze eis aangescherpt. De BENG 1 eis voor de meeste tussenwoningen gaat hiermee van 70 kWh/m².jr naar 55kWh/m².jr. Van belang is dat de nieuwe gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.”

Bij de presentatie van de concept-eisen in november 2018 was er namelijk nogal wat commotie omdat de eisen aanmerkelijk minder zwaar bleken dan in 2015 was voorgesteld. Met name BENG 1 leek voor bijna alle woningen eenvoudig te halen met een schil die aan het huidige Bouwbesluit voldoet en deze eis was daarmee feitelijk een lege huls.

Maar er is helemaal geen aanscherping!

Weliswaar zijn de getallen voor BENG 1 verlaagd, maar ook de correctiefactoren zijn gewijzigd.

Voor tussenwoningen is de verlaging van 70 naar 55 geen aanscherping, omdat alle tussenwoningen met een Bouwbesluit-schil toch al (meestal ruim) aan 55 voldeden.

De meeste kopwoningen moesten volgens de eisen uit 2018 aan < 70 voldoen en nu aan 55+correctie = ongeveer 70!

Daarenboven is er ook voor houtskeletbouwwoningen een extra correctie op de eisen ingevoerd.

Dus nog steeds geldt dat met een schil die aan het huidige bouwbesluit voldoet aan de BENG 1 eisen voldaan wordt.

De minister wekt dus slechts de schijn van aanscherping, maar heeft feitelijk niet gewijzigd aan de concept-eisen van november 2018.

BENG 1

Energiebehoefte

BENG 2

Primair fossiel energiegebruik

BENG 3

Aandeel hernieuwbare energie

eenheid kWh (therm.) / m².jr kWh (prim.) / m².jr %
toelichting warmte- en koude-behoefte voor ruimte-verwarming en -koeling = thermische energie primaire energie voor alle gebouwgebonden gebruik = primaire energie uit fossiele bronnen aandeel energie uit hernieuwbare bronnen (o.a. zon, bodem, buitenlucht) van totale energiebehoefte
EISEN Woningen als Als / Ag < 1,5 < 55 < 30 > 50
als 1,5 < Als / Ag < 3 < 55+30(Als/Ag-1,5)
als Als / Ag > 3 < 100+50(Als/Ag-3)
EISEN Woon-gebouwen als Als / Ag < 1,83 < 65 < 50 > 40
als 1,83 < Als / Ag < 3 < 55+30(Als/Ag-1,83)
als Als / Ag > 3 < 100+50(Als/Ag-3)

 

Archief 2018

 

Over de nieuwe Concept-BENG-eisen

Inleiding.

Op 20 november 2018 zijn door het ministerie van BZK de BENG-eisen in concept gepresenteerd. Concept omdat ze nog langs verschillende beoordelende, raadgevende en beslissende instanties moeten, zoals de Tweede Kamer. Ook heeft ‘de markt’ nog gelegenheid te reageren.

Onze Conclusie.

  1. Hoewel nog lang niet alles duidelijk is, kunnen wij niet anders dan concluderen dat wordt afgeweken van het in 2015 voorgenomen beleid.
  2. De eerste afwijking is dat er feitelijk géén extra eis meer wordt gesteld aan de beperking van de warmte- en koudevraag. Bijna altijd is voldoen aan Bouwbesluit voldoende.
  3. De tweede afwijking is dat – in ieder geval voor “all-electric” woningen – niet gesproken kan worden van een aanscherping t.o.v. EPC=0,40. En van “Bijna Energieneutraal” kan alleen gesproken worden als het woord “bijna” heel ruim genomen wordt.

Zijn deze afwijkingen van eerder voorgenomen beleid te betreuren?

Volgens ons zeker niet zonder meer:

  1. We juichen het zelfs toe dat er geen extra eisen aan de thermische schil meer worden gesteld omdat er daardoor meer ontwerpvrijheid blijft bestaan. Bijvoorbeeld in combinatie met een warmtepomp (met hoog rendement) geeft nog beter isoleren dan Bouwbesluit nauwelijks energiebesparing. En wanneer gekozen wordt voor een installatieconcept met een lager rendement (zoals elektrische radiatoren) kun je ook zónder een eis kiezen voor betere isolatie.
  2. Een “energieneutrale” woning is niet per definitie een energiezuinige woning, maar vooral een woning waar veel zonnepanelen op het dak passen. En dat is lang niet altijd zinvol en ook niet altijd mogelijk tegen aanvaardbare kosten. Daarom juichen we ook hier toe dat de eis niet zo streng is.
  3. We betreuren het dan ook dat BENG-3 (eis aan aandeel hernieuwbare energie) voor een aantal installatieconcepten behoorlijk zwaar zal blijken te zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat PV-panelen worden gelegd op daken die daar matig geschikt voor zijn, bijvoorbeeld gericht op O, W, NW of NO of zelf N of in de schaduw van hoge gebouwen of bomen. Wij zouden dus graag zien dat deze eis minder zwaar wordt of, liever nog, geheel verdwijnt.

Want het gaat alléén om vermindering van de CO2-uitstoot!

  1. Onze woningen hoeven niet ‘Energie-neutraal’ te zijn, maar de hele Aarde moet dat worden. We moeten de meeste efficiënte weg kiezen om daar te komen. Op iedere woning een paar PV-panelen – vaak niet op de gunstigste oriëntatie – is dat volgens ons zeker niet.
  2. De overheid lijkt volgens ons in te zetten op zoveel mogelijk duurzaam opgewekte elektriciteit; vooral door grote windmolenparken op zee. Dan zijn die paar panelen op uw en mijn huis al helemaal druppels op een gloeiende plaat.
  3. Natuurlijk is het zinnig om het verbruik van elektriciteit – of een andere energiedrager – te beperken. Maar dan wel rationeel, dus niet tegen zo hoge kosten dat wat meer windmolens goedkoper zouden zijn