Energiebesparing

Dit is één van de aspecten die wij belangrijk vinden bij ons werk als energie- en installatie adviseur.

Waarom streven naar energiebesparing?

Is energiebesparing een doel op zich?

Vele vragen en vele antwoorden. Het antwoord is mede afhankelijk van de soort energie waar we over spreken, want er zijn veel verschillend soorten energie.

Fossiele energie.

Dit is de energie uit fossiele energiebronnen, dat wil zeggen bronnen die ontstaan op dezelfde wijze waarop fossielen ontstaan, namelijk door het langdurig verblijf van organisch materiaal (plantenresten) in de aardbodem, afgesloten van de zuurstof uit de lucht. En met langdurig bedoelen we ook echt langdurig: minstens tientallen miljoenen jaren en meestal honderden miljoenen jaren. Tijdens dit proces, waarbij vaak ook druk en warmte een rol spelen, worden de organische materialen die oorspronkelijk zeer veel water bevatten omgezet in droge stof met een hoog aandeel koolstof of koolstofverbindingen. Koolstof is een brandstof: door verbinding met zuurstof komt energie vrij.

Waarom zuinig zijn met fossiele energie?

Het ontstaan van fossiele energiebronnen is dus een zeer traag proces. De totale voorraad fossiele energie heeft er vele honderden miljoenen jaren over gedaan om te ontstaan. De snelheid waarmee de mensheid de laatste ongeveer 200 jaar fossiele energiebronnen opmaakt, is vele malen groter. Dus de totale hoeveelheid fossiele energie die in de aarde aanwezig is neemt met grote snelheid af. En als de voorraad op is, zal het weer miljoenen jaren duren voordat er weer een nieuwe voorraad van enige bruikbare omvang aanwezig is. Dus als we in hetzelfde tempo doorgaan met het opmaken van deze voorraden, zal het niet veel mensen-generaties duren voordat men geen of nauwelijks nog fossiele energie meer heeft. Zuinig zijn met fossiele energie is dus een kwestie van solidariteit met toekomstige generaties.

Een andere reden om zuinig te zijn met fossiele energie is dat bij het verbranden ervan stoffen vrijkomen die invloed (zouden kunnen) hebben op het milieu op aarde. Als we ons realiseren dat fossiele energiebronnen koolstof houdende stoffen zijn, en dat verbranden van koolstof dus het verbinden van koolstof met zuurstof is, dan is het ook begrijpelijk dat daarbij dus verbinding van koolstof en zuurstof bij ontstaat. En dat is dus de welbekende en op dit moment zeer in de belangstelling staande kooldioxide, ofwel CO2. Veel wetenschappers zijn ervan overtuigd dat de menselijke CO2-uitstoot bijdraagt aan de klimaatverandering. Hoewel lang niet alle deskundigen er van overtuigd zijn dat verminderen van die uitstoot tot een rechtevenredige omkering van de klimaat verandering leidt, lijkt het toch in ieder geval verstandig om die uitstoot drastisch te beperken.

Duurzame energie.

Onder duurzame energie verstaan wij energie die is opgewekt met bronnen die in zeer grote hoeveelheid (voor zeer vele generaties) beschikbaar zijn en die bij de winning en het gebruik geen milieuschade veroorzaken.
Bekende vormen van duurzame energie zijn windenergie, zonne-energie, waterkracht. Vooral vanwege het criterium “in zeer grote hoeveelheid aanwezig zijn” vinden wij bio-massa niet zonder meer een duurzame energiebron. Voor het winnen van bio-massa is namelijk landbouwgrond nodig en die is niet in onuitputtelijke hoeveelheid aanwezig en daarnaast ook nodig voor andere nog belangrijker teelten, zoals voeding en natuur.

Is energie-besparing een doel op zich?

Energie-besparing is geen doel op zich, maar een manier om op een zo doelmatig mogelijke manier en met zo min mogelijk milieu-schade voor zowel de huidige als toekomstige generaties een goed leven mogelijk te maken.